SHINSEI SUSHI

colofon

Shinsei Sushi
Shinsei Sushi Take Away Toko
Amsterdamseweg 194
1182HL Amstelveen